کرونا و ظهور نسل جدیدی از ابزارهای مالی اسلامی

  • 7644 Hits
  • Tuesday, 21 April 2020 09:39

بحران ناشی از ویروس کرونا می تواند منجر به افزایش انتشار صکوک اجتماعی شده و ظهور نسل جدیدی از ابزارهای مالی اسلامی را در پی داشته باشد؛ به عنوان مثال، صکوکی که نرخ اقساط آن در صورت انجام مسئولیت های اجتماعی خاص توسط بانی نظیر حمایت از سیستم درمانی یا کمک به شرکت های آسیب دیده از کرونا کاهش یابد.

همچنین، احیای برخی از ابزارهای مالی قدرتمند اسلامی نظیر وقف و زکات نیز می تواند نقش بسزایی در کاهش تاثیر کرونا بر بخش های آسیب پذیر داشته باشد؛ که این نه تنها منتطبق با اهداف دین مبین اسلام بوده بلکه باعث رشد صنعت مالی نیز می شود.


TOP