• 1435 بازدید
  • شنبه, 24 مهر 1395 06:57

مشخصات صکوک شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران

نوع دارایی: گندم
حجم اوراق: 10,000 میلیون ریال
نوع اوراق: مرابحه
عمر اوراق: 2
مقاطع پرداخت: سالیانه
مبلغ اسمی هر ورقه: 1 میلیون ریال
نرخ اجاره بها: 20%
ناشر: مهر
عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک کشاورزی
ضامن: خزانه داری کل کشور
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
دریافت بیانیه ثبت
بالا