• 972 بازدید
  • سه شنبه, 15 فروردين 1396 10:31

مشخصات صکوک بنا گستر کرانه

نوع دارایی: نفت کوره
حجم اوراق: 500,000 میلیون ریال
نوع اوراق: مرابحه
عمر اوراق: 4
مقاطع پرداخت: سه ماه
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ اجاره بها: 16
ناشر: خرداد سوم
عامل فروش: شرکت کارگزاری تامین سرمایه نوین
ضامن: بانک تجارت
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
دریافت بیانیه ثبت
بالا