سال انتشار بانی نوع اوراق مبلغ اوراق مدت اوراق دریافت بیانیه ثبت
1394 وزارت امور اقتصادی و دارایی اجاره 5,000,000 میلیون ریال 4 ساله
1394 شرکت صنعتی و معدنی توسعۀ ملی سفارش ساخت 1,629,314 میلیون ریال 3 ساله
1394 شرکت مخابرات ایران اجاره 4,500,000میلیون ریال 4 ساله
1394 بنا گستر کرانه مرابحه 500،000 میلیون ریال 2 ساله
1394 دانا پتروریگ کیش اجاره 650,000میلیون ریال 4 ساله
بالا